youcat-content-hero-mobile
youcat-content-hero-desktop
Zasady i warunki

Zasady i warunki

1. Ogólne warunki

(1) Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, dostaw i innych usług firmy YOUCAT Foundation gemeinnützige GmbH, Bischof-Kindermann-Str. 23, 61462 Königstein im Taunus, (dalej: YOUCAT), wobec swoich klientów. Obowiązuje zawsze wersja Zasad i warunków, obowiązująca w momencie złożenia zamówienia.

(2) Zaprzecza się odmiennym przepisom klientów. YOUCAT uznaje inne warunki tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. Umowy zawierane z klientem w indywidualnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

(3) Relacje biznesowe w UE między YOUCAT a kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego i majątkiem specjalnym prawa publicznego podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Z wyboru prawa wyłączone są bezwzględnie przepisy dotyczące ochrony konsumentów obowiązujące w kraju, w którym kupujący ma miejsce zwykłego pobytu, ponieważ w obrocie gospodarczym z konsumentami na terenie Unii Europejskiej może mieć zastosowanie prawo miejsca zamieszkania konsumenta, o ile jest ono kwestią bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego.

(4) Jeśli YOUCAT nawiąże stosunki handlowe z nabywcami spoza UE, prawo Republiki Federalnej Niemiec będzie miało zastosowanie bez wyjątku z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W takich przypadkach miejscem jurysdykcji będzie Augsburg, przy czym YOUCAT może również pozwać w siedzibie kupującego.

(5) Ponadto Augsburg będzie miejscem jurysdykcji dla transakcji biznesowych z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego i funduszami specjalnymi prawa publicznego w UE. YOUCAT może również wystąpić do sądu w siedzibie kupującego.

(6) Językiem umowy jest język niemiecki.

2. Zawarcie umowy

(1) Umowa zostaje zawarta przez przyjęcie przez nas zamówienia poprzez nasze potwierdzenie zamówienia, najpóźniej w momencie wysłania towaru; akceptacja Ogólnych warunków jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Potwierdzamy otrzymanie zamówienia e-mailem. Przed wiążącym złożeniem zamówienia klient może na bieżąco korygować wszystkie wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzenia przed złożeniem wiążącego zamówienia i można je tam również poprawić za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Wraz z potwierdzeniem zamówienia prześlemy tekst umowy i niniejsze ogólne warunki.

(2) Oferty na tej stronie WEB nie są wiążące. Możliwe są odchylenia i zmiany techniczne w stosunku do ilustracji lub opisów.

3. Dostawa i płatność

(1) Nie ma ustalonej minimalnej ilości zamówienia. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie zamówienia, które zawiera zestawienie zamawianego towaru oraz dane do transferu bankowego. Wartość zakupu ma zostać zapłacona YOUCAT natychmiast po zawarciu umowy za pomocą zwykłych środków płatniczych, chyba że indywidualnie uzgodniono inaczej.

(2) YOUCAT wyśle zamówiony towar po otrzymaniu wartości zakupu. O ile nie uzgodniono inaczej, zamówiony towar dostarczany jest pod wskazany przez klienta adres. YOUCAT zastrzega sobie prawo do częściowej dostawy, jeśli wydaje się to korzystne dla szybkiego przetwarzania i nie jest nieuzasadnione dla klienta. Specjalne formy wysyłki wymagane przez klienta zostaną zafakturowane według lokalnej taryfy.

4. Terminy dostaw

(1) Terminy dostaw podane są w opisach produktów.

(2) YOUCAT zastrzega sobie prawo do zwolnienia się z obowiązku wykonania umowy lub odstąpienia od niej, jeżeli towar ma zostać dostarczony przez dostawcę w dniu dostawy, a dostawa nie jest zrealizowana w całości lub w części. Ta rezerwacja dotycząca samodzielnej dostawy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy YOUCAT nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy. YOUCAT nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji, jeżeli tak zwana przystająca transakcja zabezpieczająca wypełnienie zobowiązań umownych została zawarta w odpowiednim czasie z dostawcą. Jeśli towar nie zostanie dostarczony, YOUCAT niezwłocznie poinformuje klienta o tej sytuacji i zwróci wartość zakupu. Klient może ustalić, że kwota zwrotu zostanie przelana na konto klienta lub potrącona z przyszłych zamówień.

5. Przeniesienie ryzyka

Jeśli klient nie jest konsumentem, ryzyko zgodnie z § 447 BGB przechodzi na klienta z chwilą przekazania towaru firmie transportowej. W innym przypadku obowiązuje § 446 BGB.

6. Zastrzeżenie własności, prawo zatrzymania

(1) Dostarczony towar pozostaje własnością YOUCAT do czasu zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających z umowy; w przypadku, gdy klient jest osobą prawną prawa publicznego, specjalnym funduszem prawa publicznego lub przedsiębiorcą wykonującym swoją komercyjną lub niezależną działalność zawodową, dostarczony towar również pozostaje własnością YOUCAT od bieżącego stosunku biznesowego do wszystkich roszczeń przysługujących YOUCAT, które w związku z umową zostały zaspokojone. W takim przypadku YOUCAT zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie klienta, jeżeli ich wartość przekracza zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 20%.

(2) Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

7. Odpowiedzialność za wady fizyczne i wady produktu

(1) YOUCAT gwarantuje, że sprzedawane towary są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w momencie wysyłki. Informacje podane przez YOUCAT w katalogach, broszurach i na stronie internetowej nie stanowią gwarancji jakości w rozumieniu § 443 BGB (niemiecki kodeks cywilny).

(2) Klient może reklamować wady dostarczonego towaru tylko wtedy, gdy powiadomi o tym YOUCAT w ustawowym okresie gwarancyjnym. Decydujący jest czas wysłania zawiadomienia o wadzie. Późniejsze stwierdzenie jest wykluczone. O ile w umowie zaangażowani są tylko kupcy, §§ 377 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), obowiązują dodatkowo HGB (NIEMIECKI KOD HANDLOWY).

(3) Jeśli wady istnieją i zostały zgłoszone w odpowiednim czasie, YOUCAT będzie uprawniony do późniejszego wykonania rękojmi. W przeciwnym razie w zakresie rękojmi obowiązują przepisy ustawowe.

8. Odpowiedzialność

(1) Poza odpowiedzialnością za wady materiałowe i wady tytułu, YOUCAT ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, o ile przyczyna szkody jest spowodowana umyślnym lub rażącym zaniedbaniem. Odpowiada również za nieznaczne, niedbałe naruszenie istotnych obowiązków (tych, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy), a także za naruszenie podstawowych obowiązków (których wypełnienie umożliwia w pierwszej kolejności należyte wykonanie umowy i na których spełnieniu klient polega), ale w każdym przypadku tylko za dające się przewidzieć szkody typowe dla umowy. YOUCAT nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne, niedbałe naruszenie obowiązków innych niż powyższe.

(2) Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w poprzednim paragrafie, nie ma zastosowania w przypadku utraty życia, uszczerbku na ciele i zdrowiu, w przypadku wady po przyjęciu gwarancji jakości produktu oraz w przypadku wad ukrytych w sposób oszukańczy. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

(3) Jeśli odpowiedzialność YOUCAT jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności jego pracowników, przedstawicieli i zastępców.

9. Przechowywanie danych i ich ochrona

(1) Klient jest świadomy i zgadza się, że dane osobowe wymagane do realizacji zamówienia będą przechowywane przez YOUCAT na nośnikach danych. Klient wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Przechowywane dane osobowe będą traktowane przez YOUCAT jako poufne. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych klienta odbywa się zgodnie z naszą deklaracją o ochronie danych federalną ustawą o ochronie danych (BDSG), ustawą o telemediach (TMG).

(2) Klient ma prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku YOUCAT jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia danych osobowych klienta. W przypadku trwających procesów zamówień, usunięcie nastąpi po zakończeniu procesu zamówienia.

(3) We wszystkich innych aspektach odnosimy się do naszego oświadczenia o ochronie danych w odniesieniu do ochrony danych.

10. Różne

Wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych w stopce do reklamy handlowej, jeśli nie wyraziliśmy na to wyraźnej zgody na piśmie lub jeśli istnieje już relacja biznesowa. My i wszystkie osoby wymienione na tej stronie niniejszym sprzeciwiamy się komercyjnemu wykorzystaniu i ujawnianiu danych naszych / klienta.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy dla konsumentów

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy pod następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, których nie można w przeważającej mierze przypisać ani jej działalności handlowej, ani działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek.

Polityka wypłat

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyn.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (YOUCAT Foundation gGmbH, Bischof-Kindermann-Str.23, 61462 Königstein im Taunus, telefon 0821-410 108 10, e-mail wideruf@youcat.org) za pomocą wyraźnego oświadczenie (np. list, faks lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli klient skorzysta z tej opcji, niezwłocznie (np. e-mailem) prześlemy potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że klient wyśle powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez klienta innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), niezwłocznie i na miejscu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu użyjemy tych samych sposobów płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z klientem inaczej; w żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki klient nie udowodni, że zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient powinien zwrócić towar do „YOUCAT Return”, Fontis Media GmbH, Baukloh 1, 58515 Lüdenscheid, Niemcy, niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli klient odeśle towar przed upływem czternastodniowego terminu.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient jest odpowiedzialny za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy taka utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, także w wyniku sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

[Koniec polityki wypłat]

YOUCAT GTC, wersja: 17.5.2017